Software Design

& Development

บริษัทฯ รับพัฒนาซอฟแวร์เพื่อให้เข้ากับฟังค์ชั่นและความต้องการของลูกค้าที่ซับซ้อน ต่างกันไปตามการทำงานของแต่ล่ะองค์กร และง่ายต่อการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและทันยุคทันสมัยเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น 

เราเร่งพัฒนาระบบเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งการออกแบบซอฟต์แวร์และพัฒนาระบบ เราจะคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าโดยจะมีการปรึกษาหารือรวบรวมความต้องการต่างๆ ก่อนที่เราจะเริ่มต้นการเขียนโปรแกรม อาทิเช่น Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle และเครื่องมือการออกแบบและการเขียนโปรแกรมภาษาเช่น Visual Basic, Delphi และ C # นอกจากนี้เรายังมาประยุกต์ใช้การวางแผนโครงการและการพัฒนารวมไปถึง:

 1. การออกแบบและข้อกำหนดประเด็น
2. การออกแบบฐานข้อมูลและทฤษฎี
3. หลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้
4. UML และรูปแบบสำหรับการวิเคราะห์เชิงวัตถุและการออกแบบ
5.. การใช้ประโยชน์ Microsoft SQL Server, MySQL, และ Oracle
6.ความแตกต่างของการดำเนินงานในระดับระหว่างฐานข้อมูลต่างๆ
7. การพัฒนาฐานข้อมูล
8. การบริหารและการสร้างแบบจำลองเครื่องมือ

mockup_cdddom-01.png